حدود 1 نتیجه (2.19) ثانیه پخش همه دارای پیشواز
زبان
نتایج فارسی نمایش داده شود

Vay Vay - Amir Aram

وای وای دل من تو حل مشکل من وای وای کجایی کوچولوی خوشگل من وای وای دل من تو حل مشکل من وای وای کجایی کوچولوی خوشگل من وای وای دل من تو حل مشکل من وای وای کجایی کوچولوی خوشگل من وای وای دل من تو حل مشکل من وای وای کجایی کوچولوی خوشگل من امروزو فردا نکن اشکمو دریا نکن پرپر و پرپر نکن یکی دو سه روز قهر نکن امروزو فردا نکن اشکمو دریا نکن پرپر و پرپر نکن یکی دو سه روز قهر نکن وای وای دل من تو حل مشکل من وای وای کجایی کوچولوی خوشگل من اگه یواش یواش همچین و همچون بکنی اگه یواش یواش دل ما رو پر خون بکنی اگه یواش یواش بری بری پیدات نشه یه روز میشه هیچکی خاطرخوات نشه وای وای دل من تو حل مشکل من وای وای کجایی کوچولوی خوشگل من وای وای دل من تو حل مشکل من اگه یه روز تنها بشی هیچکی سراغت نمیاد همه از پیشت میرن تورو دیگه هیچکی نمی خواد تورو دیگه هیچکی نمی خواد وای وای دل من تو حل مشکل من وای وای کجایی کوچولوی خوشگل من وای وای دل من تو حل مشکل من وای وای دل من تو حل مشکل من اگه یواش یواش همچین و همچون بکنی اگه یواش یواش دل ما رو پر خون بکنی اگه یواش یواش بری بری پیدات نشه یه روز میشه هیچکی خاطرخوات نشه وای وای دل من تو حل مشکل من وای وای کجایی کوچولوی خوشگل من وای وای دل من تو حل مشکل من وای وای کجایی کوچولوی خوشگل من