حدود 1 نتیجه (2.68) ثانیه پخش همه دارای پیشواز
زبان
نتایج فارسی نمایش داده شود

Perhaps Im Scared - Bomrani

قدم میزنم هیچی توی فکرم نیست بیخیال از زمان انگار مال من نیست تا اینکه تو رو دیدم از اون دور دورا پاهای بلند و چشای قشنگ گفتم هورا شاید تنهایی شاید دوستت همینجاهاس شاید اون لحظه که میخواستم من همینجاس پاهام مال خودم نیست شاید ترسیدم شاید ترسیدم همینطوری که بهت نزدیکتر میشدم تو رویام در کنارت داشتم غرق میشدم فکر با تو بودن تا اون دور دورا شبای بلند و روزای قشنگ گفتم هورا یه نگاه به خودم کردم گفتم ای خدا میخوام برم بهش بگم حرفمو همینجا پاهام مال خودم نیست شاید ترسیدم شاید ترسیدم ................................... دیگه چیزی نمونده بود تا بهت برسم فکری زد تو سرم که گرفت نفسم باخودم گفتم تنهایی و خوبم چی میشه؟ روزام مثل یه تلفنچی میشه تازه پولیم ندارم که خرجت کنم رفتم و اومدم باید باهات چک کنم پاهام مال خودم نیست شاید ترسیدم شاید ترسیدم .................................. همینطوری که بهت نزدیکتر میشدم از تصمیمم بیشتر پشیمون میشدم خودمو چن سال دیگه با یه بچه دیدم یا یه عاشق مست و منگ و خسته دیدم بهت رسیدم تو چشات خیره شدم مثل یه مرد از کنارت رد شدم پاهام مال خودم نبود شاید ترسیدم پاهام مال خودم نبود شاید ترسیدم شاید ترسیدم شاید ترسیم ............................................