حدود 2 نتیجه (1.25) ثانیه پخش همه دارای پیشواز
زبان
نتایج فارسی نمایش داده شود

In The Name Of You - Mohebali Bakhshi

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Salha Del Talabeh Jameh Jam Az Ma Mikard - Ahmad Shamlou

سالها دل طلب جام جم از ما می کرد آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا می کرد For years my heart was in search of the Grail What was inside me, it searched for, on the trail گوهری کز صدف کون و مکان بیرونست طلب از گم شدگان لب دریا می کرد That pearl that transcends time and place Sought of divers whom oceans sail بیدلی در همه احوال خدا با او بود او نمی دیدش و از دور خدایا می کرد Even the unbeliever had the support of God Though he could not see, God’s name would always hail. مشکل خویش بر پیر مغان بردم دوش کو به تایید نظر حل معما می کرد My quest to the Magi my path trace One glance solved the riddles that I Braille دیدمش خرم و خندان قدح باده به دست و اندر ان اینه صد گونه تماشا می کرد Found him wine in hand and happy face In the mirror of his cup would watch a hundred detail ان همه شعبده ها عقل که می کرد انجا سامری پیش عصا و ید بیضا می کرد All the tricks of the mind would make God seem like fraud Yet the Golden Calf beside Moses’ rod would just pale. گفت ان یار کزو گشت سردار بلند جرمش این بود که اصرار هویدا می کرد And the one put on the cross by his race His crime, secrets of God would unveil انکه چون غنچه دلش راز حقیقت بنهفت ورق خاطر از این نکته معشا می کرد فیض روح القدس ار باز مدد فرماید دیگران هم بکنند آنچه مسیحا می کرد Anyone who is touched by God’s grace Can do what Christ did, without fail. گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم گفت ان روز که این گنبد مینا می کرد I asked, "when did God give you this Holy Grail?" Said, "on the day He hammered the world’s first nail!" گفتمش سلسله زلف بتان از پی چیست گفت حافظ گله ای از دل شیدا می کرد And what of this curly lock that’s my jail Said this is for Hafiz to tell his tal