حدود 16 نتیجه (0.56) ثانیه پخش همه دارای پیشواز
زبان

Ensan - Sooran

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Gomshodeh - Navid Ensandoost

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Sharte Ensan Boodan - Bahram Nazmehr

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Ensan Ansuye Noghtechin - Vahid Taj

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Ensan Ansuye Noghtechin - Ali Ghamsari

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Ensanam Arezoust - Saeed Rohani

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Ensan Va4onsore Hayat - Koch Neshin

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Revayate Ensan - Alireza Ghorbani

آدم به زمین آمد این حادثه رویا نیست این فرصت بی تکرار عشق است معما نیست تا خواب حقیقت را صدگونه روایت کرد هر قول سکوتش را تعبیر نهایت کرد ما ساده ترین تفسیر از پیچ وخم عشقیم با لذت حیرانی همراه غم عشقیم آنان که در آیینه از هیچ نترسیدند نادیده ترین ها را در آیینه ها دیدند می شد سفر دنیا آسانتر از این باشد آدم به هوس خو کرد تا خسته ترین باشد در آتش پروانه پرواز نمی میرد با بستن لب هرگز آواز نمی میرد تاوان یقین را دوست بی مرگ نمی گیرد مشتاق فنا اما با مرگ نمی میرد

Arzeshe Ensan - Naser Abdollahi

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Ensane Ghafel - Naser Abdollahi

اگه یک روز برسه زمین به جام آسمون. اگه یک روز برسه محشر و ای دنیا تموم. اگه یکدفه بکنت خدا ای دنیا زیر و رو. اگه هم جدا ندنتن زن از مرد و شو ا روز. انسان غافلن انسان غافلن انسان غافلن والله که انسان غافلن اگه یک روز برسه زمین به جام آسمون. اگه یک روز برسه محشر و ای دنیا تموم. اگه یکدفه بکنت خدا ای دنیا زیر و رو. اگه هم جدا ندنتن زن از مرد و شو ا روز. انسان غافلن والله که انسان غافلن انسان غافلن والله که انسان غافلن آدمی لحظه به لحظه به طرف مرده اریت. راهی بی همن چه بهته که وا یک خنده بریت. دل وا ای ثروت و ای دنیای فانی خو نبنت. دلخو یک لحظه وا او خالق عادل خو ببنت. انسان غافلن والله که انسان غافلن انسان غافلن والله که انسان غافلن آدمی که همه ی عمر فقط بی خو اگینت روی گنبد گناهوش با غرور و کبر انینت آدمی که از یه چک خونن و آبن چه اگیت؟ وقتی هم مرد ابو خوراک صد کرم چه اگیت؟ آدمی که از یه چک خونن و آبن چه اگیت؟ وقتی هم مرد ابو خوراک صد کرم چه اگیت؟ انسان غافلن والله که انسان غافلن انسان غافلن والله که انسان غافلن آدمی به پول انازت یا به قامت یا به زور؟ پول که بادن قامتم اشکینت و پیر ابوت و کور یه روزی هم مرگ اتات و روح اریت از قامتش زیر خروار فراموشی اکردن بی تنش انسان غافلن والله که انسان غافلن انسان غافلن والله که انسان غافلن آدمی وقتی افهمت که دگه دیرن براش حالا او رو اسب تسخیرنو خشخاشن هواش جون اکنت تا عمر ادیت به خاطر مال و منال. عاقبت هم نادونه که امونت یا که زوال. انسان غافلن والله که انسان غافلن انسان غافلن والله که انسان غافلن12