حدود 1 نتیجه (1.74) ثانیه پخش همه دارای پیشواز
زبان
نتایج فارسی نمایش داده شود

Taghdir - Shahab Bokharaei

دلم عاشقت نمی شه برای همیشه امروز ، دور اسمت خط کشیدم با همه بدی و خوبی ، دیگه از تو دل بریدم تو برام فقط یه خوابی که تو چشمام خونه داره تویی اون قصه کهنه که برام فایده نداره دلم عاشقت نمی شه ، اینو خوب بدون همیشه که من از آهن و سنگم ولی تو از جنس شیشه راه ما با هم یکی نیست ، ما زمین و آسمونیم برو از دلم جدا شو ، نمی شه با هم بمونیم برو با خاطره ی خوش از من خسته جدا شو اینه تقدیر من و تو ، گریه بسه ، بی صدا شو دلم عاشقت نمی شه ، اینو خوب بدون همیشه که من از آهن و سنگم ولی تو از جنس شیشه برای همیشه امروز ، دور اسمت خط کشیدم با همه بدی و خوبی ، دیگه از تو دل بریدم تو برام فقط یه خوابی که تو چشمام خونه داره تویی اون قصه ی کهنه که برام فایده نداره دلم عاشقت نمی شه ، اینو خوب بدون همیشه که من از آهن و سنگم ولی تو از جنس شیشه راه ما با هم یکی نیست ، ما زمین و آسمونیم برو از دلم جدا شو ، نمی شه با هم بمونیم برو با خاطره ی خوش از من خسته جدا شو اینه تقدیر من و تو ، گریه بسه ، بی صدا شو دلم عاشقت نمیشه ، اینو خوب بدون همیشه که من از آهن و سنگم ولی تو از جنس شیشه