حدود 8 نتیجه (0.51) ثانیه پخش همه دارای پیشواز
زبان
نتایج فارسی نمایش داده شود

Forever & Ever - Armik

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Forever And Ever - Armik

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Forever - DJ Nami

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Forever - Carlo Venti

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

I Love You Forever ft. London Orchestra - Ali Kiani

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Gole Yakh new new new - Farhad

Every morning you greet me Small and white Clean and bright You look happy to meet me Blossom of snow may you bloom and grow Bloom and grow forever Edelweiss, Edelweiss Bless my homeland forever Blossom of snow may you bloom and grow Bloom and grow forever Edelweiss, Edelweiss Bless my homeland forever گل یخ گل یخ هر صبح تو میخندی کوچک و پاکیزه برمن تو دل میبندی ای گل یخ شکوفا شو شکوفان همیشه گل یخ گل یخ پایدار وطن همیشه ای گل یخ شکوفا شو شکوفان همیشه گل یخ گل یخ پایدار وطن همیشه

Gole Yakh - Farhad

Every morning you greet me Small and white Clean and bright You look happy to meet me Blossom of snow may you bloom and grow Bloom and grow forever Edelweiss, Edelweiss Bless my homeland forever Blossom of snow may you bloom and grow Bloom and grow forever Edelweiss, Edelweiss Bless my homeland forever گل یخ گل یخ هر صبح تو میخندی کوچک و پاکیزه برمن تو دل میبندی ای گل یخ شکوفا شو شکوفان همیشه گل یخ گل یخ پایدار وطن همیشه ای گل یخ شکوفا شو شکوفان همیشه گل یخ گل یخ پایدار وطن همیشه

Gole Yakh new - Farhad

Every morning you greet me Small and white Clean and bright You look happy to meet me Blossom of snow may you bloom and grow Bloom and grow forever Edelweiss, Edelweiss Bless my homeland forever Blossom of snow may you bloom and grow Bloom and grow forever Edelweiss, Edelweiss Bless my homeland forever گل یخ گل یخ هر صبح تو میخندی کوچک و پاکیزه برمن تو دل میبندی ای گل یخ شکوفا شو شکوفان همیشه گل یخ گل یخ پایدار وطن همیشه ای گل یخ شکوفا شو شکوفان همیشه گل یخ گل یخ پایدار وطن همیشه