حدود 563 نتیجه (0.02) ثانیه پخش همه دارای پیشواز
زبان
نتایج فارسی نمایش داده شود

Sheydaye Giti - Hamed Nikpay

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Sanama - Hamed Nikpay

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Rumi - Pedram Derakhshani

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Allah Madad - Hamed Nikpay

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Zahed - Hamed Nikpay

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

کد همراه اول : 71799

Bia Ta Gol Barafshanim - Sina Sarlak

بیا تا گل برافشانیم ، می در ساغر اندازیم بیا تا گل برافشانیم ، می در ساغر اندازیم فلک را سقف بشکافیم ، طرحی نو دراندازیم اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد اگر غم لشکر انگیزد که خون عاشقان ریزد من و ساقی به هم تازیم ، بنیادش براندازیم بیا تا گل برافشانیم ، می در ساغر اندازیم فلک را سقف بشکافیم ، طرحی نو دراندازیم چو در دست است رودی خوش بزن مطرب سرودی خوش که دست افشان غزل خوانیم و پاکوبان سر اندازیم چو در دست است رودی خوش بزن مطرب سرودی خوش که دست افشان غزل خوانیم و پاکوبان سر اندازیم بهشت عدن اگر خواهی بیا با ما به میخانه بهشت عدن اگر خواهی بیا با ما به میخانه که از پای خمت روزی ، که از پای خمت روزی به حوض کوثر اندازیم ، به حوض کوثر اندازیم بیا تا گل برافشانیم ، می در ساغر اندازیم بیا تا گل برافشانیم ، می در ساغر اندازیم فلک را سقف بشکافیم ، طرحی نو دراندازیم فلک را سقف بشکافیم ، طرحی نو دراندازیم

Ghotbe Menar - Sina Sarlak

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

کد همراه اول : 71793

Zehi Eshgh - Sina Sarlak

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

کد همراه اول : 71790

Abshar Absefid - Pedram Derakhshani

متن این موزیک موجود نیست شما می توانید با ثبت متن موزیک این اثر از طریق وب سایت صدایاب به گسترش سایت ارسال متن این اثر لطفا اینجا کلیک نمایید. توجه داشته باشید متن ها بعد از تایید مدیران نمایش داده خواهد شد

Del Bigharareh - Sina Sarlak

بار اله سی کی باهارونت ایاهه ای گلا باوینه سی کی ای دراهه ندونم سیچه منه ای همه مردم بخت مو چی شوگاره چینو سیاهه ری دلم سنگینه غم، دل بیقراره روز و شو تیام ایگوی اور بهاره آخه تا کی چینو وا تینا بمهنم حرف مردم سی دلم چی نیشت خاره بهار اوی وا گل گندم مو تهنا وا درد دل مندم شو و رو دل چی نی ایناله تا که چی لاله داغ دل دارم گل بوستون تی مو دی خاره مه و آستاره نی به شوگارم

123456789...5657