1. زخم با صدای امیر آف و پیتلی

    دانلود زخم با صدای امیر آف و پیتلی

    به حال این دیوانه چرا تو میخندی به قلب این عاشق چرا تو دل نمیبندی به هر دلی هوای تو سر زد به هر دلی نگاه تو پر زد شبو غم زد شده ماتم دلی که واسه تو به هر دری زد نزن دست به زخمای این ویرونه دل از حالو روزم برات میخونه  تو گاهی از این عاشقت یادی کن که میدونم حتی دلت با اونه نزن دست به زخمای ای