1. من رو تو حساسم با صدای صادق مالمیر

    دانلود من رو تو حساسم با صدای صادق مالمیر

    احساس من به من میگه تو برنمیگردی دیگه دارم از حرفات میخونم دوسم نداری تو دیگه چشات بهم دروغ میگه منو نمیشناسی مگه چند وقتیه حس میکنم دوسم نداری تو دیگه تو که میدونی چقدر من رو تو حساسم تو که میدونی چقدر قلب تو میشناسم تو که میدونی چقدر من به تو وابستم تو که میدونی چقدر رو عشق تو حساسم انگار تموم حرف