از چی بگم با صداي یاس

Yas - Az Chi Begam

میگی بازم كنار همدیگه واژه بچین ؟ راجب چی ؟؟ .. باشه بشین چشاتو باز كن یه لحظه مال من باش یه لحظه بیا توی حس و حال من باش پس میكروفونو به دست من تو بده بگم از این زمونه و از دلی كه تكه تكست هر آهنگ منم مساوی ذكر یك درد جز اینم ندارم یه فكر بهتر از جومونگی بگم كه شده سنبل رشادت

1