چوپون دروغگو با صداي محسن یگانه

Mohsen Yeganeh - Chopoon Doroghgoom

فریب و نیرنگ بسه دست تو رو شد واسه من چــوپون دروغگو بودی حرف از عاشقی نزن یه عمر بازیچه دست تو بودم همه جا تو سرور و ما پا پتی واســــه تو ناجی بی ریا شدم واســــه تو ناجی بی ریا شدم فریب و نیرنگ بسه دست تو رو شد واسه من چــوپون دروغگو بودی حرف از عاشقی نزن

1