این دفعه میرم با صدای سپیده نجم

Sepideh Najm - In Dafeh Miram

این دفعه میرم میرم از پیشت این دفعه میرم واسه همیشه حتی میدونم دلتم تنگ نمیشه باشه میرم میرم از این جا راهی نمونده دیگه واسه ما دیدی چه ساده رفتیم تو خاطره ها هرگز از من بدی ندیدی من دلبستم تو بریدی فرداهارو ساده دیدی جوابشو چی میدی میرم تا تو دل ببندی تا عاشق شی تا بخندی

1