خدمات جدید : سرویس پخش آهنگهای پیشواز همراه اول به سایت اضافه شد . به زودی نسخه جدیدی از سایت رونمایی خواهد شد
دوشنبه ۰۶ بهمن ۱۳۹۳

چه جوری می خوای با صدای حسین تهی

ﺳﻼم ﻣﻦ ﺗﻬﯽام … ﺑﮕﻮ ﻣﻨﻮ ﭼﻪ ﺟﻮری ﻣﯿﺨﻮای ﺗﻮ اﯾﻦ ﺣﺮﻓﺎﯾﯽ رو ﻣﯿﺰﻧﻢ ﮐﻪ … ﻣﻤﮑﻨﻪ ﺑﻌﻀﯿﺎ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﻧﺪوﻧﻦ و ﺧﻮﺷﺸﻮن ﻧﯿﺎد وﻟﯽ ﺑﮕﻮ ﻣﻨﻮ ﭼﻪ ﺟﻮری ﻣﯿﺨﻮای ﯾﮑﻢ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻫﺎرو ﮔﻮش ﺑﺪه … ﺗﻠﺨﻪ ﭼﻪ ﺟﻮری ﻣﯿﺨﻮای ﺟﻨﮓ ﺳﺮ ﭘﻮل ، ﻫﻤﻪ ﺑﺤﺚ دارن ﻧﺮو ﺻﺒﺮ ﮐﻦ ، ﻣﻨﻢ ﻋﺮض دارم دﻻر ﻧﯿﺲ ، وﻟﯽ ﮔﺮوﻧﻪ واﺳﻪ ﻫﻤﯿﻦ اوﻧﻮرﯾﺎ ﻫﻢ ازم ﺗﺮس دارن ﻏﺮﯾﺒﻪ ﻫﺎ ، ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﺎم ِ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ، ﻧﻪ ﻧﻤﯿﺸﻦ ﺣﺮﯾﻔﻪ ﻣﺎ ﺑﮕﻦ ﺑﻘﯿﻪ ﺑﺎم ، ﭘﺮﭼﻢ ﺑﻼﺳﺖ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﻣﺎ ﭘﺸﺘﻪ ﻫﻤﯿﻢ ﺣﺮف ﻣﺎ ﯾﮑﯿﻪ ، ﭘﺸﺖ ﺳﺮی ﻗﺒﻞ ﻣﺎ ﻧﻤﯿﺮه اﯾﺮان ﯾﻪ ﮔﺮﺑﻪ ٔ ﮐﺎﻣﻠﻪ ، ﺗﺠﺎوزم ﺗﻮی ﮐﺖ ِ ﻣﺎ ﻧﻤﯿﺮه ﻫﺮﺟﺎ ﻣﯿﺮم ﺗﻮام ﻣﯿﺄﯾﯽ ، زﯾﺮ ﭼﺸﯽ ﻣﻨﻮ ﻣﯿﭙﺎی ﻏﺮﯾﺒﯽ ﻧﮑﻦ ، ﺣﺮف ﺑﺰن ، ﺑﮕﻮ ﻣﻨﻮ ﭼﺠﻮری ﻣﯿﺨﻮای ﺑﻮق ﺑﻮق ، ﺳﺮه ﭼﺮاغ ﻓﮑﺮﻫﺎ ﻣﺸﻐﻮل ، ﻫﻤﻪ ﺑﻪ داف ﻫﯿﮑﻞ ﺑﺎ آﻣﭙﻮل ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﺷﻪ ، ﯾﻘﻪ ﺑﻪ...
دریافت کد برای پخش در وبلاگ :   پخش خودکار :   پخش با انتخاب کاربر :پشتیبانی
شناسه : 2248
ایرانسل : ندارد
همراه اول : ندارد