چه جوری می خوای با صدای حسین تهی

ﺳﻼم ﻣﻦ ﺗﻬﯽام … ﺑﮕﻮ ﻣﻨﻮ ﭼﻪ ﺟﻮری ﻣﯿﺨﻮای ﺗﻮ اﯾﻦ ﺣﺮﻓﺎﯾﯽ رو ﻣﯿﺰﻧﻢ ﮐﻪ … ﻣﻤﮑﻨﻪ ﺑﻌﻀﯿﺎ ﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﻧﺪوﻧﻦ و ﺧﻮﺷﺸﻮن ﻧﯿﺎد وﻟﯽ ﺑﮕﻮ ﻣﻨﻮ ﭼﻪ ﺟﻮری ﻣﯿﺨﻮای ﯾﮑﻢ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻫﺎرو ﮔﻮش ﺑﺪه … ﺗﻠﺨﻪ ﭼﻪ ﺟﻮری ﻣﯿﺨﻮای ﺟﻨﮓ ﺳﺮ ﭘﻮل ، ﻫﻤﻪ ﺑﺤﺚ دارن ﻧﺮو

1