طاقت ندارم با صدای شهاب تیام

یکی بیاد غم و از دلم درآره — جای غم اسم تورو قلبم بزاره مگه غیر تو کسی و خواسته بودم — مگه جز تو به کسی وابسته شدم حسی که تو چشاته دنیای من ِ — چشمایی که انگار با من حرف میزنی کسی که زندگیشو پاک ریخته بپات — آره منم اونی که می میره برات بگو بگو من دیگه طاقت ندارم آخه به دوری تو

1