شب ازدواج با صدای کامران مولایی

شب ازدواجشه ای دل عزاداری کن من دارم میترکم خدا خودت کاری کن که دل چشم همه نگیره بوس از لب فکر آبروی من باش آبرو داری کن یادم نمیره ای خدا تموم حرفاتم دست یگی دیگه رو گرفت تو دستاش چشمای اونم مثل من از گریه خیسه اما خودم خوب میدونم از شوق اشکهاست مبارکش باشه خدا از اون گ

1